آموزشگاه موسیقی آوا

http://www.ava-academy.ir/
شرایط و قوانین آزمونهای تعیین سطح در آموزشگاه آوا:
شرايط و قوانين آزمون ھای تعيين سطح در آموزشگاه موسيقی آوا: ھنرجويان و دانشجويان موسيقی گرامی در جهت رشد و پيشرفت شما در جهت توانايی اجرا، ارزيابی و نحوه عملکرد آموزشگاه و اساتيد آن، تعيين ميزان پيشرفت ھنرجويان در ھر فصل و در نهايت بھره گيری ھنرجويان از امکانات ويژه آموزشی آموزشگاه موسيقی آوا، اين مرکز بر آن است اجراھای منظم و ھدفمند فصلی را برای تمامی ھنرجويان (از مبتدی تا حرفه ای) برگزار نمايد که به شرح زير خواھد بود:
  شرايط برگزاری:
 1. اين اجراھا برای تمامی سطوح برگزار می گردد و تنها شرط حضور در آنها معرفی توسط استاد مربوطه است. *ھنرجويان خارج از آموزشگاه نيز می توانند در آزمونھای تعيين سطح شرکت کنند و از مزايای آن بھره مند گردند.
 2. اجراھا به صورت چهارماه يکبار در روز جمعه يا پنج شنبه برگزار خواھد شد که از حداقل ٢ھفته قبل به اطالع ھنرجويان و اساتيد خواهد رسيد.
 3. ھنرجويان مجاز ھستند که با ھماھنگی قبلی با دفتر آموزش، با خود ھمراھانی داشته باشند.
 4. اسامی ھنرجويان برگزيده به ھمراه عکس و نمره و پايه اخذ شده آنان بر روی برد آموزشگاه و ھمچنين سايت رسمی آموزشگاه آوا قرار خواھد گرفت. (لطفا اگر با چاپ عکس خود و يا درج آن در سايت مخالف ھستيد، از قبل اعلام فرماييد.)
 5. به کليه ھنرجويانی که موفق به اخذ نمره "بالاتر از ١٩" در پايه مورد نظر خود گردند، ١٠ درصد تخفيف برای يک ماه تعلق خواھد گرفت و به نفرات اول که موفق به دريافت بالاترین نمره در ھر پايه شدند، ۵٠ درصد تخفيف برای يک ترم ١٢ جلسه ای تعلق خواھد گرفت.اين تخفيفات در کلاس ھای مکمل که برای اخذ ھر پايه الزامی است منظور می گردد.
بيشتر اين کلاس ھا به صورت گروھی و با شھريه مناسب برگزار ميگردند که در زير به توضيح آنھا خواھيم پرداخت.
دوره ھای مکمل: دوره ھای مکمل درواقع آشنايی ھنرجويان با علوم موسيقی ميباشد. واضح است که موسيقی علم،عمل، ھنر توام با يکديگر ميباشد. بنابراين بايد کل علوم مربوط به موسيقی در اختيار نوازنده و ھنرجويان قرار گيرد تا ايشان با آگاھی کامل پا در عرصه ھنر بگذارند.
  دوره ھای مکمل برای بزرگسالان:
 1. جھت برگزاری اين دوره ھا، ھنرجويان (دانشجويان موسيقی) در دو سطح مقدماتی و پيشرفته که سطح مقدماتی شامل پايه ١٢-۶ بوده و پيشرفته از پايه ۵-١ ميباشند، در گروه ھای گوناگون طبقه بندی می شدند و به طور کلی با علوم تئوری، سلفژ و ريتم به درک و دريافت موسيقی(در پايه ھای ١٢-۶) و در ادامه با ھارمونی، فرم وارکستراسيون وآھنگسازی(در پايه ھای ١-۵) آشنا خواھند شد. شايان ذکر است شھريه اين دوره ھا بسيار مناسب ميباشد، چراکه قابل درک است ھنرجويان با توجه به کلاس ھای تخصصی بايد در کلاس ھای ديگری شرکت کنند و آموزشگاه اين موضوع را مدنظر قرار ميدھد و تخفيفاتی برای شرکت کنندگان در نظر خواھد گرفت.
 2. دوره ھای مکمل برای کودکان:
 3. اين دوره ھا تنھا برای کودکان زير ١٢ سال برگزار خواھد شد. متقاضيان جھت اخذ ھر پايه پس از کسب امتياز لازم در آزمون بايد در دوره مکمل شرکت کنند. اين دوره ھا تنھا در ٨ پايه برگزار ميشوند. ھنرجويان پس از گذر از سن ١٢ سال وارد سيستم آموزشی بزرگسالان خواھند شد. ھمچنين ھنرجويان کودکی که از نظر توانايی در نوازندگی و معلومات موسيقی در وضعيت بھتری قرار داشته باشند به سطوح بزرگسالان منتقل خواھند شد.
قوانين برگزاری آزمون:
الف) آزمون ھا در ھر رشته(ھر ساز) انجام خواھد شد که از پايه ١٢ (مبتدی) تا پايه ١ (پيشرفته) برگزار ميگردد.
ب) آزمون ھا با حضور حداقل ٣ داور که يکی از آنھا معلم مربوطه ميباشد و ھمچنين تماشاچی ھا برگزار می گردد.
پ) ھر آزمون ٢٠ امتياز دارد که ١۵ نمره آن در روز اجرا توسط داوران حاضر تعيين خواھد شد و ۵ نمره آن نيز وضعيت کلاس ھنرجو ميباشد که تنھا توسط استاد مربوطه تعيين خواھد شد.
ت) امتياز صعود به پايه بالاتر، حداقل ١۶ امتياز مثبت ميباشد. نکته:در آزمون ھايی که برای سطوح کودکان زير ١٢ سال برگزار می گردد، به جای ارائه نمره امتيازبندی آنھا به صورت توصيفی خواھد بود. (ممتاز- بسيار خوب- خوب- نياز به تالش بيشتر) نکته:حداقل امتياز مثبت دررشته ساز دف و تمبک ١۵ ميباشد.
ث) نمرات و امتيازھا از طريق دفتر آموزشگاه بررسی شده و طی دو ھفته پس از آزمون به اجرا کنندگان اعلام خواھد شد و نام نفرات برتر بر روی تابلو اعلانات نصب خواھد شد.
ج) به ھنرجويانی که موفق به اخذ پايه بالاتر شوند،گواهينامه اعطا ميگردد.
د) ھنرجويانی که متقاضی پايه ھای ١٢ گانه ھستند جھت کسب پايه بالاتر بايد علاوه بر شرکت در آزمون، در امتحان کلاس مکمل گذرانده نيز حضور پيدا کنند.
به ھنرجويان که موفق به اخذ پايه ١-٢-٣ گردند تسھیلات زير تعلق خواھد گرفت.
١-اعطا گواھينامه درجه يک آوا ٢-برگزاری مستمر کلاس ھايی که در سطح حرفه ای به صورت کامال رايگان ٣-امکان استفاده از استوديو ضبط به مدت ١۵ ساعت به صورت رايگان ۴-استفاده از سالن اجرای آموزشگاه بصورت رايگان جھت اجرای کنسرت ھای مختلف.
بخش سازهای ایرانی
"کودکان"

گرید
8         8t (درک و دریافت ایرانی1 + ریتم 1)
7         7t (درک و دریافت ایرانی 2 + ریتم2 + گروه نوازی ) 
6         6t  (شناخت دستگاه ها 1 + سلفژ 1 + گروه نوازی)
5          5t (شناخت دستگاه ها 2 + سلفژ 2 + گروه نوازی)
4         4t ( تحلیل ردیف 1 + سلفژ 3 + گروه نوازی)
3         3t (تحلیل ردیف 2 + سلفژ ایرانی 1 + گروه نوازی)
2          2t ( تحلیل ردیف 3 + سلفژ ایرانی 2 + گروه نوازی)
1          1t (درک و دریافت کلاسیک + گروه نوازی)بخش سازهای کلاسیک

"کودکان"
 گرید

 8t               اجرای صحنه ای و کسب امتیاز لازم در آزمون

 7t               (سلفژ 1 + ریتم خوانی )

 6t               گروه نوازی (سلفژ2 + ریتم خوانی + تئوری )

 5t               گروه نوازی (سلفژ 3 + ریتم خوانی + تئوری)

 4t               گروه نوازی (سلفژ4 + تئوری + ریتم + درک و دریافت )

 3t               گروه نوازی (سلفژ 5 +تئوری + درک و دریافت )

 2t               گروه نوازی (سلفژ + درک و دریافت + گروه کر )

 1t               گروه نوازی (سلفژ + درک و دریافت + گروه کر )بخش سازهای ایرانی

"بزرگسالان"

 گرید

12T         

11T           (شناخت دستگاه ها)

10T           (گروه نوازی + ریتم 1)

9T            ( درک و دریافت ایرانی 2 + گروه نوازی + ریتم 2)

8T            (درک و دریافت ایرانی 2 + تئوری ایرانی 1 + ریتم 3)

7T            (درک و دریافت ایرانی 2 + تئوری ایرانی 2 + آشنایی با سازهای ایرانی)

6T            ( تحلیل ردیف 1 + سلفژ 1 )

5T            (تحلیل ردیف 2 + سلفژ 2)

4T            ( سلفژ ایرانی 1 + درک و دریافت )

3T            ( سلفژ ایرانی 2 + جواب آواز 1 + دیکته ریتم)

2T           (جواب آواز 2 + بداهه نوازی + رسیتال 15 دقیقه)

1T          (بداهه نوازی 2 + دیکته موسیقی + مقدمات هارمونی + رسیتال 20 دقیقه)

 

پایان نامه: رسیتال 30 دقیقه
 

بخش سازهای کلاسیک

"بزرگسالان"

گرید

12T         اجرای صحنه ای و کسب امتیاز لازم در آزمون

11T        (سلفژ1 + تئوری + ریتم)

10T        گروه نوازی  (سلفژ 2 + تئوری + ریتم)                                                     

9T          گروه نوازی (سلفژ 3 +  تئوری + ریتم)                                             

8T          گروه نوازی (سلفژ 4 + ریتم + درک و دریافت)                                     

7T          گروه نوازی (سلفژ 5 + ریتم + درک و دریافت)                                         

6T          گروه نوازی (سلفژ 6 + ریتم + درک و دریافت)

Tmp5        5T (گروه کر یا ارکستر + هارمونی1)

Tmp4        4T (گروه کر یا ارکستر + هارمونی2

Tmp3        3T(گروه کر یا ارکستر+سازشناسی کلاسیک + هارمونی 3 )

Tmp2        2T رسیتال به مدت 15 دقیقه  (گروه کر یا ارکستر + هارمونی 4 + فرم 1 )           

Tmp1        1T  رسیتال به مدت 20 دقیقه  (گروه کر یا ارکستر + ارکستراسیون+ فرم 2 


پایان نامه : رسیتال به مدت 30 دقیقهآهنگسازی پاپ
 

گرید 12

سلفژ 1 – تئوری موسیقی 1

گرید 11

سلفژ 2 – تئوری موسیقی 2 – سازشناسی کلاسیک

گرید 10

سلفژ 3 – نت نگاری – سازشناسی پاپ

گرید 9

سلفژ 4 – نت نگاری – تاریخ موسیقی پاپ ایران و جهان – گروه کر

گرید 8

تلفیق شعر و موسیقی – هارمونی 1 – پیانو عمومی 1

گرید 7

هارمونی 2 – پیانو عمومی 2 – ارکستراسیون کلاسیک

گرید 6

هارمونی 4 – ارکستراسیون پاپ 1 – آشنایی با موسیقی جز (Jazz music)

گرید 5

آشنایی با فرم - ارکستراسیون پاپ 2 – آشنایی با موسیقی راک (Rock)

گرید 4

ملودی نویسی و آشنایی با کنترپوان – پارتیتور نوازی – مبانی اصول میکس

گرید 3

آهنگسازی 1 (سازهای الکترونیک و آواز) - کامپیوتر

گرید 2

آهنگسازی 2 (سایر سازها و آواز) - استودیو

گرید 1

آهنگسازی 3 (ارکستر پاپ و آواز)

 
پایان نامه
آهنگسازی سنتی ایران
 

گرید 12

سلفژ 1 – شناخت دستگاه ها – تئوری موسیقی

گرید 11

سلفژ 2 – تئوری موسیقی ایرانی 1 – سازشناسی ایرانی

گرید 10

سلفژ 3 – تئوری موسیقی ایرانی 2 – تحلیل مبانی نظری موسیقی ایرانی – تاریخ موسیقی ایران

گرید 9

سلفژ ایرانی 1 – نت نگاری – درک و دریافت ایرانی و کلاسیک  

گرید 8

سلفژ ایرانی 2 – تحلیل ردیف 1 – هارمونی 1

گرید 7

هارمونی 2 – تحلیل ردیف 2  - آشنایی با تنبک – بداهه نوازی 1

گرید 6

هارمونی 3 – تحلیل و ردیف 3 – پیوند شعر با موسیقی ایرانی – بداهه نوازی 2

گرید 5

ارکستراسیون کلاسیک – آشنایی با فرم (کلاسیک) – پیانو عمومی – گروه کر

گرید 4

ارکستراسیون ایرانی 1- فرم ایرانی 1- دیکته ریتم – پارتیتور نوازی

گرید 3

ارکستراسیون ایرانی 2 – فرم ایرانی 2 – دیکته موسیقی – دشیفراژ1

گرید 2

دشیفراژ 2 – جواب آواز 1 – آهنگسازی 1

گرید 1

جواب آواز 2 – آهنگسازی 2 – کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارهای موسیقی

 
پایان نامه


آهنگسازی کلاسیک
 

گرید 12

تئوری موسیقی – سلفژ 1 – پیانو عمومی 1

گرید 11

سلفژ 2 – درک و دریافت موسیقی – سازشناسی ایرانی – تحلیل ردیف موسیقی ایرانی

گرید 10

سلفژ 3 – هارمونی 1 – پیانو عمومی 2

گرید 9

سلفژ 4 – هارمونی 2 – تاریخ موسیقی – پیانو عمومی3

گرید 8

هارمونی 3 – کنترپوان 1 – ساز شناسی – پیانو عمومی 4

گرید 7

هارمونی 4 – کنترپوان 2 – ارکستراسیون1–  گروه کر

گرید 6

هارمونی 5 – کنترپوان 3 – ارکستراسیون 2 – فرم و آنالیز 1

گرید 5

هارمونی 6 – ارکستراسیون3- فرم و آنالیز 2 – پارتیتور خوانی و پارتیتور نوازی

گرید 4

فرم و آنالیز 3 – کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارهای موسیقی – مبانی آهنگسازی

گرید 3

آشنایی با موسیقی قرن بیستم – آهنگسازی 1 (تنظیم آثار گوناگون)

گرید 2

آهنگسازی 2 (معاصر) – فرم معاصر

گرید 1

آهنگسازی 1– هارمونی پراتیک

 
پایان نامه

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :

اطلاعات تماس

 

صدای مشتری آوا

و کوک

کرج- چهارراه طالقانی-روبروی

برج آموت - خیابان قائم- پلاک125

آموزشگاه آوا


شماره تماس

026-32714182-32749413
32718779-32776110

پنل ارسال پیامک جهت
پیشنهاد، انتقاد و ارتباط مستقیم با مدیریت
200032714182

اینستاگرام آوا
ava_academy


کانال خبری آموزشگاه موسیقی آوا

درتلگرام
AVAmusicacademy@
اولین نفری باشید که خبردار میشوید!
امروز دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397
افزودن به سایت های مورد علاقه
بازدید ها : 1,593,245
در حال بارگذاری ...